ما با شماییم! تلفن ما: 09158176018

نمودار و نوار پیشرفت

نمودارها با اندازه بزرگ

فونت آیکون

70%

به همراه درصد

6/10

حالت کسری

Text

با متن دلخواه

[chart percentage='80' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='fa-bar-chart-o' align='left']
[chart percentage='70' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='70%' align='left']
[chart percentage='60' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='6/10' align='left']
[chart percentage='100' size='170' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='Text' align='left']

نمودارها در حالت استاندارد

70%
6/10
Text

نمودار با رنگ دلخواه شما

70%
6/10
Text
[chart percentage='80' size='70' barcolour='#1bbeb4' trackcolour='#baebe8' content='fa-bar-chart-o' align='left']

نوارهای پیشرفت

استاندارد 75%
استرایپ 90%
استرایپ با انیمیشن 85%
[progress_bar percentage="75" name="Standard" value="75%" type="" colour=""] [progress_bar percentage="90" name="Striped" value="90%" type="progress-striped" colour=""] [progress_bar percentage="85" name="Striped & animated" value="85%" type="progress-striped active" colour=""]

مقدار دلخواه 7/10
رنگ دلخواه 80%
استرایپ و انیمیشن متن دلخواه شما
[progress_bar percentage="70" name="Enter any value" value="7/10" type="" colour="#222222"] [progress_bar percentage="80" name="Choose any color" value="80%" type="progress-striped" colour="#07c1b6"] [progress_bar percentage="60" name="Striped & animated" value="text goes here" type="progress-striped active" colour="#10c4f7"]